Kan onkolytiskt adenovirus armerat med GM-CSF fungera som behandling mot cancer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Johanna Mikkelsen Ipsen; [2015]

Nyckelord: cancer; onkolytiskt adenovirus; GM-CSF;

Sammanfattning: Cancer är idag en vanlig sjukdom som uppstår på grund av okontrollerad celltillväxt och kan visa sig som cirka 200 olika sjukdomar beroende på vilken celltyp som drabbas. Trots dagens standardterapier med kirurgi, strålning och kemoterapi så dör årligen runt 23 000 människor av cancer i Sverige. Dödsfallen beror ofta på svåråtkomliga metastaser som bildats från ursprungstumören och sedan spridits med blod och lymfa ut i kroppen. En långt gången cancer kan även visa upp resistens mot vissa terapier, vilket försvårar behandling ytterligare.  Det är därför viktigt att nya effektiva läkemedel och behandlingsmetoder utvecklas. Ett alternativ är onkolytisk virusterapi. Onkolytiska adenovirus är modifierade till att selektivt replikera i och lysera tumörceller, samtidigt som friska celler lämnas opåverkade. Genom att armera det onkolytiska adenoviruset med cytokinet granulocyt makrofag-kolonistimulerande faktor (GM-CSF) kan den terapeutiska effektiviteten ökas ytterligare. GM-CSF kommer då uttryckas i infekterade tumörceller och stimulera kroppens immunförsvar till ökad antitumoral immunrespons. Syftet med detta arbete var att undersöka om behandling med onkolytiskt adenovirus armerat med GM-CSF kan fungera som behandling mot cancer. För att svara på frågeställningen analyserades fem vetenskapliga studier som rörde frågeställningen. Två av dessa var av fas I-typ och hade därför som främsta syfte att undersöka säkerheten hos olika doser. Den antitumorala effekten studerades dock också och därför inkluderades de i arbetet. Antitumorala effekter sågs hos vissa patienter i form av minskning av tumörstorlek, densitet och tumörmarkörer i blodet. I studier där CD8+ T-celler mättes sågs ofta en ökning av nivån vilket kan tyda på ökad immunrespons.  Patientgrupperna var små i samtliga studier vilket gör det svårt att dra några slutsatser om behandlingens effektivitet. I tre av fem studier hade patienterna även olika cancersjukdomar, vilket försvårar analysen ytterligare. Resultaten från behandlingen ser lovande ut med milda biverkningar, men för att med säkerhet kunna säga att det finns en antitumoral effektivitet hos onkolytiskt adenovirus armerat med GM-CSF krävs större studier på mer specifika patientgrupper. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)