Kostvanor, dumpingsymtom och upplevelse av dietistkontakt hos personer som genomgått gastric bypass : en kvantitativ tvärsnittsundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Malin Larhammar; Cecilia Nitz; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: De senaste decennierna har förekomsten av fetma ökat drastiskt i Sverige och världen. Genom detta har behovet av olika behandlingsformer ökat, däribland fetmakirurgi. Den vanligaste operationsmetoden är gastric bypass vilken för många patienter kräver livslånga förändringar gällande kostvanor. Vanligt förekommande komplikationer efter gastric bypass är dumpingsymtom, vilka delvis kan begränsas utifrån ätbeteende. Etablerade nationella riktlinjer för kostråd före och efter fetmaoperationer saknas i dagsläget.

Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka kostvanor och måltidsmönster, dumpingsymtom samt upplevelser av dietistkontakt i samband med operation hos personer som genomgått gastric bypass.

Metod: En webbaserad enkätundersökning om kostvanor riktad till gastric bypass-opererade personer i Sverige genomfördes via bekvämlighetsurval. Antalet respondenter uppgick efter internt bortfall till 169 stycken.

Resultat: Överlag överensstämde respondenternas kostvanor och måltidsmönster med internationella rekommendationer. Dock intog endast 30 procent av respondenterna proteinrika livsmedel tillräckligt ofta för att säkerställa ett adekvat proteinintag och 19 procent supplementerade inte med vitamin- och mineraltillskott dagligen. Ett statistiskt signifikant samband mellan intag av söta livsmedel och frekvensen av dumpingsymtom påvisades (p < 0,05). Gällande upplevelsen av dietistkontakten var majoriteten av respondenterna nöjda.

Slutsats: Majoriteten av respondenterna åt i enighet med internationella kostråd och var nöjda med dietistkontakten. Fastställda nationella riktlinjer kan vara av betydelse för att minska risken för malnutrition samt förekomst av dumpingsymtom hos personer som genomgått gastric bypass-operation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)