Linjechefers hantering av sin HR-roll : Hur linjechefer inom Försvarsmakten resonerar och hanterar medarbetares karriärutveckling och hur HR-medarbetare kan stödja linjecheferna i deras arbete

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

Författare: Amanda Jolby; [2019]

Nyckelord: Linjechef; HR-roll; Karriärutveckling; Försvarsmakten;

Sammanfattning: Linjechefers HR-roll har under de senaste åren blivit tydligare. Empiriskt material saknas som beskriver hur chefer hanterar HR-rollen och hur de resonerar kring de HR-praktiker de är ansvariga för att hantera. Utan tillräcklig empiri inom området är det också svårt för HR-medarbetare att anpassa det stöd linjecheferna behöver. Denna studie syftar därför till att undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen. Genom tio kvalitativa intervjuer med linjechefer inom ett förband vid Försvarsmakten har tillvägagångssätt och resonemang om HR-praktiken karriärutveckling studerats. Resonemang skiljde sig åt medan det praktiska arbetet hanterades likartat. Olika arbetssätt kunde utläsas. HR-funktionens relation till linjecheferna betonades för att möjliggöra

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)