Upplevelser av personlig träning : En studie om individers upplevelser av personlig träning

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sedan 1980-talet har antalet idrottsföreningar minskat och personer som ägnar sig åt fysisk aktivitet på gymmet ökat. Under samma tid så har en stor ökning av gym och träningsanläggningar runt om i världen skett. Allt fler genomför alltså sin träning och motion där. I takt med detta har en yrkesgrupp som fokuserar på individers träning och hälsa på gym och träningsanläggningar vuxit fram. Ett av dessa yrken är personlig tränare. Då detta är ett relativt nytt fenomen så är det av intresse att undersöka denna yrkesgrupp närmare. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka individers motiv för att anlita personlig tränare samt att undersöka deras upplevelser kring personlig träning. Metod: I den här studien utfördes en intervjuundersökning där sex personer som tränat med personlig tränare deltog och intervjuades om deras motiv för att anlita personlig tränare samt deras upplevelser utav personlig träning. Resultat: Motiven respondenterna hade för att anlita personlig tränare var för att få hjälp med strukturen kring träningen, göra livsstilsförändringar samt för rehab och undvika skador. Respondenternas upplevelser utav personlig träning var mycket positiva och de upplevde att de hade fått fysiska och psykiska resultat som de inte upplevde att de kunde ha åstadkommit själva. Respondenterna upplevde positiva känslor i den personliga träningen samt att de gjort livsstilsändringar och klarade träna intensivare på grund av denna. Vidare så visade resultaten hur viktigt det var för individerna att få självbestämmandeteorins behov för känsla av autonomi, kompetens och samhörighet tillfredsställda. I undersökningen utkristalliserade sig även vilka färdigheter och egenskaper som var positiva för en personlig tränare. Dessa var lyhörd, god slutledningsförmåga, informativ, engagerad och konstruktiv. Diskussion: Undersökningen visar att personlig träning kan ge mycket positiva upplevelser om den personliga kemin mellan tränaren och klienten funkar bra samt om klienten får behoven av känsla av autonomi, kompetens och samhörighet tillfredsställda. Studiens resultat tyder på att personlig träning kan vara en god metod för att träna intensivare, göra livsstilsförändringar samt få fysiska och psykiska resultat utav träning. Studien har visat hur viktiga interpersonella färdigheter är för personliga tränare samt att denna yrkesgrupp kan använda sig av självbestämmande teorin för att få klienter att trivas och hålla dem motiverade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)