Föräldrars betydelse för ungdomsdrickande  : en kvantitativ föräldrastudie i Öckerökommun om hur attityder, stöd, kontroll och eget drickande inverkar på ungdomars alkoholbeteende 

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Författare: Maja Nilsson; Emma Svantesson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Öckerö kommun var 1999 den kommun i Västra Götaland som hade störst problem med ungdomsfylleri.

År 2002 anställdes en drogförebyggande samordnare i kommunen som genom

projektet Alla Överens arbetar för att påverka föräldrar och andra vuxna till att inte tolerera

alkohol bland underåriga. Sedan dess har alkoholanvändningen bland ungdomarna sjunkit

drastiskt. Tidigare forskning kring ungdomars alkoholbeteende visar att föräldrars attityd till

ungdomsdrickande till stor del påverkar barnens alkoholanvändande. Även faktorer som stöd

och kontroll i form av regler och tillsyn har visat sig vara skyddande, medan kontroll i form

av bestraffning och hot samt alkohol i hemmet anses mindre bra. Syftet med uppsatsen är att

undersöka vilken attityd föräldrarna till elever i högstadiet i Öckerö kommun har till ungdomars

alkoholbeteende, samt hur de genom stöd, kontroll och eget drickande påverkar sina

barns alkoholbeteende. Undersökningen är gjord genom en postenkät med slutna frågor som

sändes till 191 föräldrar till elever i högstadiet i Öckerö kommun. Resultatet visar att föräldrarna

i Öckerö kommun innehar en restriktiv attityd till ungdomsdrickande. Även andra skyddande

faktorer förekommer till stor del. De flesta föräldrarna verkar ha en stödjande kommunikation

med sitt barn samt använder sig av flera skyddande kontrollerande metoder som regelsättning

och tillsyn. Föräldrarnas egna alkoholvanor verkar i stort inte heller utgöra några

risker. Det föräldrarna dock inte tycks vara medvetna om är att deras ungdomar dricker alkohol

utan deras vetskap. För det fortsatta drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun föreslår

vi fortsatt liknande arbete, uppmuntran till föräldrarna för deras medvetenhet, samt upplysning

om föräldrarnas ovetskap kring ungdomarnas egentliga drickande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)