På väg mot en idé om undervisning En aktionsforskningsstudie om översättningsprocesser i förskolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur pedagoger utvecklar förståelse för undervisningsbegreppet i kollegiala samtal. Studien utgår från ett utvecklingsarbete där pedagoger i lärgrupper samtalar kring vad undervisning kan och bör vara i förskolan, dels utifrån styrdokument och forskning dels utifrån egen praktik. Frågeställningarna söker svar på hur pedagogerna översätter undervisningsbegreppet, samt vad som blir framträdande i pedagogernas översättning av undervisning. Studiens aktioner analyseras mot Röviks (2008) översättningsteori, en pragmatisk organisationsteori som riktar fokus mot hur idéer reser mellan organisationer. Centrala begrepp är dekontextualisering och kontextualisering. De används för att undersöka hur undervisningsbegreppet översätts i förskolan och vad som blir framträdande i översättningarna. Studien har en aktionsforskningsansats. Det innebär att studien utgår från ett utvecklingsarbete som genom aktioner sätter igång en förändringsprocess som sedan studerats. Empiri har samlats in genom ljudinspelning, reflektionsdokument och loggböcker. Resultatet visar att undervisning i förskolan är ett komplext och inflätat begrepp som också är svårt att sätta ord på vilket gör att pedagogens undervisningshandlingar osynliggörs. Det som framträder i översättningarna av spontan undervisning är att pedagogerna försöker använda sig av strategier för att väva samman barns intressen och mål från läroplanen, dvs genom frågor. Det som framträder i pedagogernas översättning av planerad undervisning är beskrivningar av gemensamma ämnesövergripande och lekbaserade aktiviteter. Förskolan har som tradition ett arbetssätt som utgår från tema eller projekt där undervisning sker under dagen. Det är svårt att urskilja vad undervisningshandlingar är och vilka faktorer i pedagogens handlingar som leder till att undervisningen lyckas. I den meningen visar resultatet att undervisning i förskolan är i behov av didaktisk medvetenhet och ett yrkesspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)