Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. En ökande trend av självmedicinering med supplement av CoQ10 har uppmärksammats i kliniken bland patienter med hemodialysbehandling.Syfte: Kartlägga befintlig evidens för supplementering med CoQ10 hos personer med CKD stadium 4-5 och/eller hemodialysbehandling gällande effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil.Sökväg: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Sökorden var bland annat “Ubiquinone”, “chronic kidney failure”, “hemodialyses” och “failure, renal” med tillhörande synonymer.Urvalskriterier: Inklusionskriterierna var RCT, patienter ≥18 år, CKD stadium 4-5 och/eller hemodialysbehandling, intervention med supplement av CoQ10 jämfört med placebo. Inkluderade effektmått var CRP och homocystein som inflammationsmarkörer samt triglycerider, totalkolesterol, LDL-kolesterol och HDL-kolesterol som markörer på lipidprofil. Studier med intag av supplement av antioxidanter utöver studieupplägget exkluderades.Datainsamling och analys: Efter sökning i databaser exkluderades studier på titel och abstract baserat på inklusions- och exklusionskriterier. Fem artiklar lästes i fulltext, tre av dessa uppfyllde inklusionskriterierna och kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall för randomiserade kontrollerade studier. Den sammanvägda evidensstyrkan för varje effektmått bedömdes och graderades enligt GRADE.Resultat: En studie graderades till låg, en till medelhög och en till hög studiekvalitet. Det sågs en signifikant effekt av CoQ10-supplementering jämfört med placebo på CRP men ingen effekt på homocystein i artikeln med låg studiekvalitet. Ingen av artiklarna med lipidprofil som effektmått visade någon signifikant effekt. Slutsats: Den sammanvägda bedömningen visar att det inte går att bedöma om CoQ10-supplementering har effekt på CRP, homocystein, TG eller HDL-kolesterol hos personer med hemodialysbehandling på grund av otillräckligt (+) vetenskapligt underlag. Det finns begränsat (++) vetenskapligt underlag på om CoQ10-supplementering möjligtvis har effekt på totalkolesterol eller LDL-kolesterol. Därav finns det inte tillräckligt med evidens för att rekommendera CoQ10-supplementering i kliniken för dessa personer.Nyckelord: CoQ10, oral supplementering, hemodialys, inflammationsstatus, lipidprofil3Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of International Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does supplementation with CoQ10 have an effect on inflammation markers and lipid profile on people with hemodialysis treatment?Author: Rebecca Drott, Maria Karlsson and Sarah LidmanSupervisor: Ingrid LarssonExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2019-04-03___________________________________________________________________________Background: During the 21st century the number of patients with dialysis in Sweden has increased by 43 percent. Patients with chronic kidney disease or hemodialysis treatment have a higher inflammation status and higher occurrence of hyperlipidemia than the average population and thus increased risk of cardiovascular disease. A growing trend of self-medication with CoQ10-supplementation among patients with hemodialysis treatment has been observed in the clinic.Objective: To survey available evidence on effect of supplementation of CoQ10 among people with CKD stage 4-5 and/or hemodialysis treatment on inflammation markers and lipid profile.Search strategy: A systematic literature search was performed in the databases PubMed and Scopus. The search words were among others “ubiquinone”, “chronic kidney failure”, “hemodialysis” and “failure, renal” with appurtenant synonyms.Selection criteria: The inclusion criteria were RCT, patients ≥ 18 years, CKD stage 4-5 and/or hemodialysis treatment, intervention and supplementation of CoQ10 compared with placebo. Included outcomes of interest were CRP and homocysteine as inflammation markers as well as triglycerides, total cholesterol, LDL-cholesterol and HDL-cholesterol as lipid profile markers. Studies which allowed additional intake of other antioxidant supplements beyond the study setup were excluded.Data collection and analysis: Following the search in the databases studies were excluded by title and abstract based on inclusion- and exclusion criteria. Five articles were read in full text, three of which met the inclusion criteria and were reviewed for quality according to SBU´s review template for randomized controlled studies. The overall evidence power for each outcome of interest was assessed and reviewed in accordance with GRADE.Main results: One study was graded as low, one as medium high and one as high study quality. There was a significant effect of CoQ10 supplementation on CRP but no effect on homocysteine in the article with low study quality. The articles with lipid profile as outcome of interest did not show any significant effect.Conclusions: The overall assessment shows that it is not possible to assess whether CoQ10 supplementation has an effect on CRP, homocysteine, triglycerides or HDL-cholesterol on people with hemodialysis treatment based on insufficient (+) scientific evidence. There is limited (++) scientific evidence on whether CoQ10 supplementation possibly has an effect on total cholesterol or LDL-cholesterol. There is not sufficient evidence to recommend CoQ10 supplementation for these people in the clinic.Keywords: CoQ10, oral supplementation, hemodialysis, inflammation status, lipid profile

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)