Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

Sammanfattning: Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. Studien undersöker därför huruvida unga konsumenters miljöengagemang och identitet har en påverkan på deras attityder gentemot kampanjen. Studien är en fallstudie med kvalitativa metoder, samt kvantitativa som ett komplement för att fånga komplexiteten i fallet. Materialet samlades sedan in genom två fokusgruppsdiskussioner och en enkätundersökning. För att analysera studiens resultat användes Retorik och Cultural Consumer Theory som ett teoretiskt ramverk. Resultatet av studien var att attityderna var övergripande positiva. Detta visade ett tydligt samband mellan miljöengagemang, konsumentens identitet, tidigare attityd och den attityd som fanns gentemot kampanjen. Den etiska konsumtionen i strävan efter en miljövänlig identitet som konsument visade sig däremot vara komplex, men att sambanden existerar. Dessa resultat ger en bred kunskap till allt från framtida medier- och kommunikationsstudier till studier där man i annat syfte vill studera konsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)