Tillämpad rotorsaksanalys : vid skärande bearbetning

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Linus Olsson; Jimmi Yang; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Inom verkstadsindustrin förekommer processer och aktiviteter som är resurskrävande. Det här examensarbetet är förankrat inom Scanias transmissionstillverkning. Fokus låg på arbetsmetodiken för problemlösning vid skärande bearbetning. Scanias nuvarande problemlösningsmetoder har förbättringspotential med avseende på orsaksidentifiering, orsaksprioritering, kunskapssamordning, dokumentering och sökbarhet av resultat. Projektet inleddes med en nulägesanalys på hur verksamheten fungerar. Detta mynnade ut i en frågeformulering om vilket arbetsätt som vid rotorsaksanalys är det mest effektiva för att gå från symptom till rotorsak vid bearbetningsproblem. Baserat på litteraturstudie, intern och extern benchmarking samt en praktisk fallstudie med avseende på spånbrytningsproblematik vid spårsvarvning av ringhjul föreslås en tillämpbar problemlösningsmetod. Den föreslagna metoden blir anpassad efter hur Scanias transmissions-bearbetning jobbar med problemlösning. Metoden tillämpar befintliga och erkända problemlösningsverktyg som kan komplettera Scanias ordinarie arbetsätt. Metoden baserades på tre av de sju ledningsverktygen träd- och relationsdiagram samt matrisdiagram enligt Bergman och Klefsjö (1990). De krav som vi ursprungligen satte upp på metoden med avseende på kreativitet, kunskapsspridning, tvärfunktionellt och systematiskt arbetsätt, uppnåddes sammantaget av samverkan mellan dessa tre verktyg. En kompletterande databasmodell rekommenderas för dokumenteringstillgänglighet och i efterhand god sökbarhet av resultat. Resultatet är indelat i beskrivning av metoden, hur den praktiskt bör utföras och under vilka omständigheter, baserat på fallstudien. Analysen av fallstudien visar goda resultat och spånbrytningsproblematiken kommer sannolikt att klaras upp inom överskådlig framtid. Senare tas rekommendationer upp i hur metoden över den närmsta tiden bör utvecklas. Slutligen diskuteras metodens potentiella värde och utvecklingsmöjlighet på längre sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)