En Konceptuell Processmodell över Affärssystemsuppgraderingar : Ett Induktivt Examensarbete om Uppgraderingar av Affärssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Gustav Carlsson; Albin Öberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att uppgradera affärssystemet är en av de mest centrala delarna av affärssystemets livscykel. Uppgraderingar kräver stora investeringar och beskrivs som en svårhanterlig process. Det finns lite litteratur om hur uppgraderingar går till och den litteratur som beskriver hur uppgraderingar går till misstänks vara förlegad då affärssystemen har utvecklats mycket sedan den publicerades. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur affärssystemsuppgraderingar går till. Genom en induktiv forskningsansats undersöks en organisation som nyligen genomfört flera uppgraderingar. Genom analysen presenterar vi en processbeskrivning som i viss mån skiljer sig från den tidigare litteratur. Utöver skillnader i stegen/aktiviteterna kommer vi även fram till att flera av dem tycks ske parallellt vilket tidigare litteratur inte adresserat. Det visar sig även att Incitamentet till uppgraderingar tycks ha ett stort inflytande på uppgraderingsprocessen vilket presenteras som ett förslag för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)