Tätare och grönare : en fallstudie längs Eriksfältsgatan i Malmö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Att växa inåt, eller att förtäta, är något som man i många städer strävar efter. En av dem är Malmö som i sin nya översiktsplan, ÖP2012, lägger mycket fokus på just förtätning. Det är ett viktigt steg ifrån den funktionsuppdelade till den blandade staden och kan innebära både miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Exempelvis genom att resurser samutnyttjas bättre, färre transporter, större trygghet, bättre integration och större attraktivitet. En ogenomtänkt förtätning kan dock innebära negativa konsekvenser. Förtätning är därför förenat med vissa risker. En risk är att förtätningen sker på bekostnad av stadens parker. Ett annat problem handlar om att andelen parkyta per invånare krymper i och med att befolkningen ökar. Men en bra förtätning innebär inte bara fler byggnader. En bra förtätning måste innefatta mer av allt - mer bostäder, mer arbetsplatser, mer förskolor, mer skolor, mer service, mer parkering och mer park. Park kräver dessutom mycket yta vilket gör att en hållbar förtätning i ett befintligt bostadsområde är väldigt komplex . Den fallstudie som presenteras visar att det är möjligt att göra det både tätare och grönare i ett befintligt bostadsområde. Det som krävs är en planering med helhetsgrepp samt en förändring av den fysiska strukturen på området. Mer av allt och en vinna-vinna situation för alla intressenter kan då uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)