Tio röster om återhämtning efter psykos

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av återhämtning från psykos hos personer som genomlevt tillståndet och som rekryterats utanför den psykiatriska vården. Frågeställningen lyder: Hur upplevs återhämtningsprocessen efter psykos av personer som själva genomlevt en eller flera psykoser? En deskriptiv fenomenologisk metod efter Amedeo Giorgi användes. Tio intervjupersoner rekryterades. Öppna intervjuer genomfördes och spelades in och transkriberades. Därefter genomfördes en fenomenologisk analys. Sex invarianta strukturer framträdde: Attityder till återhämtning, Mötet med psykiatrin, Hjälpande faktorer, Försvårande faktorer, Stigmatisering samt Psykosen i retrospektiv. Hjälpande faktorer var främst kopplade till meningsskapande genom samtal samt gemenskap med andra. Bland försvårande faktorer återfanns upplevelser av brister i psykiatrins bemötande samt stigmatisering. En implikation av studien är att vad psykosdrabbade uppfattar vara omvärldens och psykiatrins syn på ett gott tillfrisknande inte alltid står i samklang med de egna subjektiva upplevelserna av återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)