Metod för bestämning av kantinträngning av vätska i kartong : Utveckling av analysmetod

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Wahlström Martina; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att ha en låg mätosäkerhet på en analysmetod är otroligt viktigt. Målet med den härstudien var därför att utveckla och förbättra den metod som BillerudKorsnäs AB använderidag för att bestämma kantinträngning av vätska i kartong. Det skulle utföras genom attse över de parametrar som finns i metoden och på så sätt försöka förbättra några av dessa.Först utfördes några försök med den metod som BillerudKorsnäs AB använder sig av föratt mäta kantinträngning och dessa resultat kunde användas som referensprover. Enparameter i taget varierades för att försöka minska mätosäkerheten. Det som bl.a.testades var att rengöra giljotinen oftare som användes för att skära ut proverna. En korgmed gummisnoddar istället för den nuvarande korgen med buntband samt en ny korgtestades. Kaffeblandningen som BillerudKorsnäs AB använder som testlösning testadesatt bytas ut mot tensid med ättiksyra i samt olika koncentrationer med diskmedel, och enkoncentration med diskmedel och karamellfärg. Slutligen plottades några andraegenskaper som mättes på kartongen mot kantinträngningen för att ta reda på om någotsamband kunde ses. Det visade sig att mätosäkerheten minskade när giljotinenrengjordes oftare samt när den nya korgen användes. Tensid med ättiksyra kunde inteersätta kaffeblandningen eftersom att lösningen behövde ett betydligt lägre pH änkaffeblandningen. Diskmedel med karamellfärg gav en väldigt låg mätosäkerhet ochskulle därför kunna ersätta kaffeblandningen om fler försök undersöks, i syfte att se omde korrelerar. Det kunde ses att ytvikten på 170 g/m2 stack ut något mot de övrigaytvikterna, annars kunde inget samband ses mellan andra egenskaper som mättes påkartongen och kantinträngningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)