Arbetsplats ovan molnen − Forum och lagval vid anställningstvister för arbetstagare ombord på flygplan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I den här uppsatsen utreds vilka bestämmelser som gäller och vilka faktorer som spelar roll när forum och lagval avgörs för tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ombord på flygplan. Eftersom flygbranschen är en internationell företeelse som spänner över många nationsgränser finns flera aspekter att beakta, bl.a. ett flygplans registreringsland. Dessutom möjliggör EU/EES:s inre marknad för flygbolag att till viss delvälja bland olika länders regler beroende på vad som passar bolagen bäst. Forum och lagval i civilrättsliga fall regleras av EU-förordningarna Bryssel Ia och Rom I. Båda dessa innehåller särskilda bestämmelser för anställningsförhållanden eftersom arbetstagare anses vara i underläge gentemot arbetsgivare. Vid granskning av förordningstexterna framgår betydelsen av att fastställa var eller varifrån arbetstagaren utför sitt arbete för att kunna avgöra rätt forum och tillämplig lag. Genom flera rättsfall från EU-domstolen har detta konkretiserats, men än så länge har inget fall handlat specifikt om anställda ombord på flygplan. Jämförelser har gjorts med fartygsanställda, men det är fortfarande inte helt klart hur stark eller svag anknytning som krävs mellan arbetstagaren och ett land för att domsrätten ska tillfalla det landet och dess lag vara tillämplig. Domar från Norge och Danmark visar hur arbetsgivare försöker minska anknytningen till länderna där arbetstagarna bor och istället understryka kopplingen till flygplanens registreringsland och landet där bolaget hör hemma, eftersom detta kan ha mer arbetsgivarvänliga regler. Uppsatsens analys visar på den osäkerhet som råder för arbetstagare i flygbranschen rörande forum och lagval vid anställningstvister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)