Sjuksköterskans upplevelse av hur omvårdnaden påverkas av arbetsrelaterad stress

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att lindra lidande, förebyggasjukdom, främja och återställa hälsa, detta med fokus på att ge god omvårdnad. Högarbetsbelastning och brist på resurser har påverkat sjuksköterskan och arbetsrelaterad stressanses vara något som drabbar hälso- och sjukvården dagligen. Den rådande arbetsmiljön ledertill att sjukvården inte har möjlighet att leva upp till de lagar som finns vilket kan leda till attden vård som patienterna har rätt till inte kan tillgodoses. Stressen kan vidare resultera ikonsekvenser för omvårdnaden, brister i vården kan medföra ett vårdlidande för patienten ochpatientsäkerheten kan därav inte säkerställas. Syfte: Att beskriva hur grundutbildadesjuksköterskor inom slutenvården upplever att arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden,som därmed kan hota patientsäkerheten. Metod: Litteraturöversikten är baserad på tolvvetenskapliga artiklar av kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultat: Sjuksköterskor uppgeratt de har svårt att hinna med att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Arbetsrelaterad stress hossjuksköterskor visade sig påverka omvårdnaden på olika sätt. De basala omvårdnadsbehovensom missades och/eller försenades var ofta: hygien, nutrition och elimination samtmobilisering. Att bedöma patientens vitala tecken och status och tillgodose patientensemotionella behov var också något som nedprioriteras på grund av den arbetsrelaterade stressensom sjuksköterskorna upplevde. Viktiga bedömningar som att upptäcka tecken på sjukdom elleratt ge läkemedel på ett säkert sätt visade sig vara bristande. Sjuksköterskan upplevde att de intekunde arbeta på ett patientsäkert sätt eller ge tillräckligt med information till patienten ochanhöriga. Slutsats: Den arbetsrelaterade stressen som sjuksköterskorna upplevde fårkonsekvenser för både omvårdnaden och patientsäkerheten. Utebliven omvårdnad kan leda tillett vårdlidande för patienten men också till vårdskador. Denna studie kan vara till stöd för hursjuksköterskor kan stärka sin förmåga att prioritera i sitt arbete men också hjälpa verksamheten till vidare förbättringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)