Digital Diaspora : En Studie om hur individer i diaspora upprätthåller sin identitet via digital media

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I denna studie har vi undersökt hur individer i diaspora upprätthåller sin identitet via digital media. De teoretiska ramverk som vi har använt i denna studie är diaspora, digital diaspora, identitet, digitala medier, digital diaspora communities och hybriditet. Vi samlade vår data genom kvalitativa forskningsintervjuer och data analyserades med tematisk analys. Respondenterna som vi intervjuade var studenter från Mittuniversitet med utländsk härkomst. Vi höll intervjuerna i grupprummen på Mittuniversitetet. Inspelning av intervjuerna varierade mellan 20–40 minuter. Resultatet av vår studie visade att respondenterna i diaspora använder digitala medier för att bekräfta sin identitet, skapa hybrid identiteter och upprätthållning av sin identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)