Serotonins funktion i hundens kardiovaskulära system

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) är en neurotransmittor som till största del syntetiseras i tarmsystemets enterokromaffina celler (en typ av neuroendokrin cell) men även på andra platser i kroppen så som i hjärnstammen, till viss del i hjärtat, lungorna och njurarna. I hundens kropp har serotonin en rad olika funktioner så som reglering av tarmmotorik och sammandragning av glatt muskulatur. Det kan även ha inverkan på sinnestillstånd och kognition. Serotonin kan på olika sätt förstärka eller hämma nervimpulser och därigenom ha stor påverkan på kroppens olika system kopplade till neurologisk verksamhet och dess funktioner. I den fria cirkulationen finns serotonin i trombocyter och vid en kärlskada kan serotonin släppas ut av trombocyterna och orsaka förändringar i deras struktur och även verka på det skadade kärlet genom att orsaka exempelvis kärlsammandragning. Serotonins specifika receptorer har blivit uppdelade i sju huvudfamiljer, 5-HT1-7. De flesta receptorfamiljerna har vidare blivit uppdelade i flera underfamiljer. De olika receptorerna finns i olika uppsättning på olika platser i hundens kropp och beroende på vart receptorn finns och i vilken mängd kan konsekvenserna till följd av aktiverade receptorer vara olika. I vissa kärl kan serotonin verka vasokonstriktivt medan det i andra kärl kan verka vasodilaterande. Mycket efterforskningar har gjorts runt serotonin och dess receptorer. Genom att studera själva substansen tillsammans med dess receptorer och effekter av inbindning till dessa är det möjligt att genom utveckling av antagonister och agonister till receptorerna framställa mediciner för att behandla sjukdomar och åkommor som kan drabba hundens kardiovaskulära system. Trots att det genomförts, och fortfarande pågår, mycket forskning relaterat till serotonin och serotonins specifika receptorer är inte alla deras funktioner fullkomligt kartlagda rörande dessa två. Det står klart att serotonin tillsammans med dess receptorer utgör många viktiga funktioner i kroppen. Vid vissa tillstånd kan dock funktioner vars aktivering beror på serotonin vilja undvikas. Detta genom att förhindra substansen att binda till en av sina specifika receptorer. Exempelvis kan kärlkonstriktion vara viktigt vid en kärlskada, men i ett stenotiskt kranskärl förvärra situationen och vara en bidragande orsak till utvecklingen av ischemi i hjärtvävnaden. Ytterligare ett exempel är när trombocyter släpper ut serotonin för att framkalla kärlkonstriktion vid en kärlskada, men sker samma utsöndring av serotonin vid en skada på en klaff i hjärtat kan differentieringen av valvulära interstitialceller (VIC) aktiveras. De valvulära interstitialcellerna kan differentiera till myofibroblaster vilka kan orsaka en patologisk förändring av klaffbladet som i sin tur kan leda till klaffinsufficiens. Vilka funktioner har serotonin? Vad är skillnaden på de olika receptorerna och vilka konsekvenser av aktivering vill undvikas eller uppnås? Serotonins effekter är uppenbart många. Vissa vill framkallas och vissa vill undvikas men alla behöver studeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)