Moraliskt dilemma i informatörsrollen Hur man får sin egen moral att stämma med företagets etik

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur informatörer på kritiserade och ifrågasatta verksamheter får sin egen moral att stämma överens med sitt företags etik. Syftet är att undersöka hur moraliska dilemman i informatörsrollen hanteras. Detta visar vilken roll moralen har i det moderna samhället. För att undersöka detta har jag intervjuat sju informatörer som arbetar inom kritiserade verksamheter. Studien visar hur informanterna undertrycker sina handlingars betydelse för att undvika en konflikt mellan personliga normer och det omoraliska i handlingen. Informanterna använder sig av två huvudsakliga strategier: skapa avstånd och flytta sitt ansvar till andra. Ökningen av avståndet mellan handlingen och dess konsekvenser, leder till att informanternas moraliska hämningar försvinner. Genom att flytta sitt ansvar till andra, undviker informanterna svåra moraliska ställningstaganden - de anser helt enkelt att någon annan är ansvarig för deras handlingar. Informanterna menar att deras agerande är sammankopplade med informatörsrollen där de måste ta bort sina känslor och hålla en fasad. Detta är en diskrepant roll, vilket innebär en roll med bristande överenskommelse mellan privatmoral och företagsetik. Exempelvis måste informanterna som talespersoner försvara saker som de inte håller med om eller anser är felaktiga. Informanterna har inget problem med det, utan försöker bara genomföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt oavsett vad de tycker om dem. Det är ett exempel på att det är hur väl man utför sin roll, inte arbetsuppgifternas innehåll, som utsätts för en moralisk bedömning i en byråkratisk organisation. Syftet med min studie är inte att kritisera informatörer. Det jag vill peka på är det dilemma att det inte finns något utrymme för individernas moral i det moderna samhället. Det går därför att kalla det moderna samhället en moralfabrik. Att jag har valt att studera informatörer beror på att de som talespersoner särskilt tydligt illustrerar detta dilemma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)