Du är konstverket : platsskapande genom temporär arkitektur i Bredäng Centrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I detta arbete undersöks temporär arkitektur och dess möjlighet att bidra till platsskapande och ökad aktivering av en plats. Platsen som utforskas är Bredäng Centrum och arbetet resulterar i en temporär gestaltning som kommer stå på platsen från 3 juni till sista september 2020. Bredäng Centrum är en plats som främst används som passage och det saknas platser att samlas på. För att stärka Bredäng som mötesplats används temporär arkitektur som anses vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att på kort tid förändra en plats. Temporär arkitektur är relativt nytt inom offentlig planering men har de senaste decenniet kraftigt ökat. I Stockholm används temporär arkitektur för att levandegöra stadens offentliga rum under sommar- och vintermånaderna. Stockholms stad driver projektet Levande Stockholm där vissa platser under ett par månader får en ny gestaltning med syftet att öka aktiveringen samt användbarheten. Inom projektet görs sommargågator och pop up-parker i innerstaden och sommartorg i ett flertal förorter. Bredäng är en av de förorter som under sommaren 2019 för första gången fick ett sommartorg. Inför sommaren 2020 vill staden satsa mer på Bredäng och genom detta examensarbete har vi fått möjlighet att gestalta sommartorget i Bredäng Centrum. Syftet med arbetet är därför att skapa en gestaltning av temporära installationer för ett sommartorg i Bredäng Centrum under sommaren 2020 inom ramarna för projektet Levande Stockholm. Målet är att genom gestaltning stärka Bredäng som mötesplats och besvara följande frågeställningar: - Hur kan vi som landskapsarkitekter bygga en relation till Bredäng Centrum, samt få en förståelse för platsens inneboende relationer? - Hur kan Bredäng Centrum gestaltas med temporär arkitektur för att bidra till platsskapande och ökad aktivering av den offentliga miljön? Arbetet består av tre huvudsakliga delar, en litteraturöversikt, en egen metod med namnet Lära känna platsen samt gestaltningen. I litteraturöversikten undersöks och redovisas olika definitioner av platsskapande som sedan används genom arbetet för att diskutera och resonera kring hur, och om, den temporära gestaltningen i Bredäng bidrar till platsskapande eller inte. Vidare undersökt temporär arkitektur, dess funktion och användningsområden samt hur det används i Stockholms stad. Arbetets tyngsta del ligger i den egna metoden Lära känna platsen. Metoden består av observationer, samtal, möten, intervjuer, inventeringar, analyser, skissande och gestaltning. Genom metoden undersöks och besvaras den första frågeställningen. Arbetets tredje del är förslaget, resultatet av arbetet. Detta grundas i litteraturöversikten och Lära känna platsen med syfte att besvara den andra frågeställning. Arbetet avslutas med en diskussion om arbetets metoder samt resultatet och frågeställningarna. I denna del presenteras också förslag på framtida forskning och frågor som kommit upp under arbetet och vore intressanta att undersöka vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)