Etniciteter och stereotyper -En kvalitativ innehållsanalys om presentationen av etniciteter och könstereotyper i lågstadiets läseböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Dianna Ismail; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sverige präglas av ett mångkulturellt samhälle som inkluderar olika etniciteter och strävar efter jämställdhet. Då skolan ska gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet, är det betydelsefullt att de läromedel som barnen kommer i kontakt med brås på den samhällsutveckling vi strävar efter. Denna uppsats syftar till att undersöka hur olika etniciteter presenteras och stereotypiska könsnormer framställs i lågstadiets läseböcker samt hur det förändrats över tid. Detta för att se ifall de samhällsförändringar som skett genom åren har påverkat skolans läromedel, mer specifikt läseböcker, för de tidiga skolåren. För att svara på frågeställningarna har jag genomfört en kvalitativ innehållsanalys av tre läseböcker från olika tidsperioder. Läseböckerna är konstruerade för elever i årskurs 2 och ingår i en serie av tre böcker som används och behandlas för årskurs 1–3. Resultatet av uppsatsen visar att läseböckernas presentation av etnicitet har ytterst liten förändring medan framställningen av stereotypiska könsnormer har utvecklats över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)