Skolmåltiden -Take away eller ej? En kvalitativ studie om kostchefers erfarenheter av skolmåltiden som lunchlåda till följd av coronapandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Att erbjudas näringsriktiga skolmåltider är en lagstadgad rättighet för grundskoleelever i Sverige. För att skollunchen ska kunna bidra med näring och främja en hälsosam livsstil är det viktigt att den hamnar i magen. Måltiden som serveras bör vara god och varierad samt locka alla sinnen. Coronapandemin har inneburit att många högstadieskolor har fått bedrivas på distans för att minska smittspridningen. Till följd av detta har skollunchen serverats som take away, där eleverna har fått hämta en lunchlåda från en närliggande skola. Syftet med studien var att undersöka kostchefers erfarenheter av produktion, distribution och utlämning av skolmåltider till följd av coronapandemin och fjärr-och distansundervisningen för högstadieelever. En kvalitativ studie med tillämpning av åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilka analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det förekom både utmaningar och möjligheter. Det handlade om logistiken, från att veta antal portioner som ska tillagas till beställningsförfarandet. Möjligheterna som framkom har främst berört ökad kommunikation, samverkan och att skolmåltiden har kommit in i en ny kontext. Eftersom vårdnadshavarna har kunnat ta del av skolmåltiderna kan detta ha bidragit till en mer rättvis uppfattning jämfört med vad tidigare studier har poängterat. Resultatet indikerade även på ett förändrat utbud i matsedeln samt det stora bortfallet som kan ha påverkat elevernas energi- och näringsintag. Författarna har förhoppningar om att denna uppsats kan belysa både positiva och negativa aspekter med skolmåltiden som lunchlåda och att det går att dra lärdomar av erfarenheter som kan implementeras i offentliga måltidsverksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)