Patienters erfarenheter av information om levnadsvanor vid hematologisk cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområden innebär bland annat att främja hälsa, förebyggasjukdom och arbeta evidensbaserat. Vidare har levnadsvanor visat sig vara en betydandefaktor till uppkomst av olika cancersjukdomar. Syfte: Att undersöka vilka erfarenheter ochåsikter patienter, med hematologisk cancersjukdom, har gällande när och hur sjuksköterskanbör diskutera levnadsvanor med patienter. Metod: Metoden som användes var en kvalitativintervjustudie med induktiv ansats, innehållande semistrukturerade intervjufrågor därresultatet analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att ingen avdeltagarna hade fått information om levnadsvanor av en sjuksköterska, dock hade alladeltagare önskat att detta hade tagits upp. Det fanns delade meningar gällande vilket sätt somär bäst att ta upp informationen på, dock uppgav flera patienter att en kombination av muntligoch skriftlig information hade varit bäst. Det fanns även olika åsikter kring när informationenom levnadsvanor bör tas upp. Flera patienter ansåg att informationen bör tas upp innanbehandlingen, en patient önskade att informationen skulle tas upp under behandlingen och endeltagare önskade att informationen skulle ges efter behandlingen. Slutsatser: Det bör finnastydliga rutiner kring information om levnadsvanor samt gällande hur, när och av veminformationen ska ges. Detta då tidigare studier, och även denna studie, belyser vikten av attdiskutera levnadsvanor med patienter. Då studiens resultat visar att samtliga deltagareönskade få information om levnadsvanor anses det vara av stor vikt att detta införs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)