Är Showrooms framtiden för ditt varumärke?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur varumärken uppfattas av konsumenter när den fysiska ytan är representerad i form av ett showroom snarare än en traditionell butik. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av Dimensions of BrandPersonality för att beskriva hur varumärken kan uppfattas och Image-profil-identitet för att undersöka huruvida de förändrade uppfattningarna är fördelaktiga för varumärken. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ metod. Primärdata samlades in meden enkätundersökning och respondenternas svar jämfördes via ett T-test för att urskilja signifikanta skillnader. Empiri:Empirin består av 201 respondenters uppfattningar av varumärken utifrån deras showrooms samt traditionella butiker. Dessutom presenteras en beskrivning av hur studiens varumärken vill framstå. Slutsats: Studien visar att showrooms påverkar hur konsumenten ser på varumärken i flera aspekter. Generellt ökar uppfattningen av varumärken i flera personlighetsdimensioner genom att de representeras i ett showroom. Showrooms kan därför vara gynnsamt för ett varumärke förutsatt att dessa ökningar sker i de dimensioner som matchar varumärkets profil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)