Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet människor med obesitas ökar i samhället och därmed även kraven på anestesisjuksköterskan att kunna ge denna grupp god och säker anestesiologisk omvårdnad då obesitas förknippas med ökade ventilationsrelaterade risker i samband med generell anestesi. Att extubera kan vara ett riskfullt moment som anestesisjuksköterskan kan utföra självständig eller tillsammans med anestesiläkaren vid anestesiavslut. Syfte: Att kartlägga riskfaktorer samt strategier för att motverka ventilationsrelaterade komplikationer i samband med extubering av patienter med BMI över 30 som genomgår generell anestesi. Metod: En kvantitativ systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes via PubMed, Cinahl och Scopus och kvalitets granskades. Studierna söktes systematiskt, sammanställdes och analyserades. Resultat: Resultatet byggs upp utifrån två kategorier. Ett av dessa är riskfaktorer i förhållande till obesitas vilket är utgångspunkter som orsakar sämre ventilations biverkningar. Dessa innefattar betydelsen av korrekt reversering, användning och övervakning av muskelrelaxantia. Det belystes också om en minskad användning av syrgaskoncentration intraoperativ och innan extubering för förbättrad syresättning postoperativt. Andra kategorin kartlade strategier för att minska risker för ventilationsrelaterade biverkningar i samband med extubation. Non-invasiv ventilation med CPAP eller Bi-level behandling kan förbättra lungvolym och syresättningen om den används direkt efter extubation. Slutsats: Extubation är ett riskfullt moment under generell anestesi, synnerligen hos personer med BMI>30. Säker extubering av obesa kräver att vara steget före och ha noggrann planering. Det finns en korrelation mellan riskfaktorer i förbindelse till obesitas och ventilationskomplikationer relaterade till extubation. Strategier såsom NIV direkt efter extubation är till nytta hos personer med obesitas. Att använda lägre syrgaskoncentrationer intraoperativt, vid anestesiavslut och korrekt användning av muskelrelaxantia gynnar extubation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)