Rättssäkerhet och processuell effektivitet - en analys av migrationsprocessrättsliga särdrag och dess konsekvenser för domstol och individ

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Detta arbete undersöker processrättens roll på det migrationsrättsliga området, så som den kommer till uttryck genom ett antal migrationsprocessrättsliga särdrag. Centralt för undersökningen är hur avvägningen mellan de motstående intressena individens rättssäkerhet och processuell effektivitet har gjorts i migrationsprocessen. Den första särdraget som behandlas är den på det migrationsrättsliga området gällande instansordningen som är en instans kortare än den instansordning som vanligtvis tillämpas inom förvaltningsprocessen. Det andra särdraget som behandlas är sakens avgränsning i ett migrationsrättsligt mål. Denna avgränsning är, till skillnad från vad som gäller inom ett flertal förvaltningsrättsliga områden, mycket vid och likställs med yrkandet: uppehållstillstånd. Detta betyder att alternativa grunder för uppehållstillstånd kan prövas av domstol oavsett om Migrationsverket prövat grunderna som första instans. En sådan ordning anses motiverad med hänsyn till behovet av korta handläggningstider. Det tredje särdraget som behandlas är de processuella konsekvenser som följer på begränsningslagens införande och som innebär att den prövningsordning som gäller inom migrationsprocessen riskerar att utmanas. Det framstår efter lagändringen som mer fördelaktigt att få ett uppehållstillstånd enligt en lägre stående grund i UtlL, där permanenta uppehållstillstånd är regel, än en högre stående grund i begränsningslagen där tidsbegränsade uppehållstillstånd är regel. Sammantaget visar de migrationsprocessrättsliga särdrag som behandlas att migrationsprocessen i förhållande till den allmänna förvaltningsprocessen tenderar att prioritera processuell effektivitet. Detta tar sig uttryck bland annat i den förkortade instansordningen och motiveringen av sakens avgränsning. Slutligen är de processuella (in)konsekvenser som följer på begränsningslagens införande också en produkt av viljan att begränsa rätten till överklagande och åtstrama möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)