Transnationella företags intressens påverkan på staters agerande

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna text har som syfte att genom en fallstudie av det brittiska ostindiska kompaniets påverkan på den brittiska staten under koloniseringen av Indien visa vikten av att föra in transnationella företag i IR. I analysen undersöks hur liberalismens och marxismens analys av koloniseringen förändras när transnationella företag tas in som analysenhet. Detta görs genom att processpåra koloniseringen och se vilken roll kompaniets intressen spelade i statens agerande för att sedan jämföra detta med de två teoriernas förklaringar till processen. För att undersöka kompaniets roll används konstruktivismen och dess syn på hur identitet påverkar intressen. Textens slutsats är att den brittiska statens agerande påverkades av kompaniets intressen, och att detta inte reflekteras i marxismen och liberalismen. Således menar denna text att transnationella företags intressen måste tas in i analysen av staters agerande och inte endast som en del av staten för att undvika reduktionistiska deduktioner. Textens syfte är inte att kartlägga ett nytt teoretiskt ramverk utan snarare visa på den framtida forskning som kan göras kring ämnet. Forskning som föreslås i texten är en större analys bestående av fler fall och en etablering av en tydlig teori kring transnationella företags påverkan på staters intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)