Intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling utan eller med lättare sedering : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

Sammanfattning: Bakgrund: Att vårda intensivvårdspatienter som genomgår respiratorbehandling utan eller med lättare sedering börjar alltmer bli vanligare på intensivvårdsavdelningarna. Anledningen till varför denna behandlingstyp blir vanligare är för att minska på komplikationer som sederingen kan medföra. Patienternas upplevelser är av stor vikt då deras upplevelser tidigare har redovisats enbart ett fåtal gånger och kräver ständig uppdatering. Ramverket Fundamentals of Care och integrerad vård har varit utgångspunkten i litteraturöversikten.  Syfte: Att belysa intensivvårdspatienters upplevelser under respiratorbehandling utan eller med lättare sedering. Metod: En beskrivande litteraturöversikt med en systematisk ansats har utförts. Elva artiklar, varav sju var kvalitativa och fyra av mixad metod, av hög och medelhög kvalitet som svarade på syftet har utgjort analysenheterna. Analysen av artiklarna är baserad på kvalitativ innehållsanalys.  Huvudresultat: Fyra huvudfynd har tagits fram; smärta och obehag, vikten av delaktighet och vårdpersonalens närvaro, kommunikationshinder och stöd samt en främmande situation vilka belyser några av de upplevelser som intensivvårdspatienterna hade från intensivvårdstiden.  Slutsats: Mer tekniska och avancerade kommunikationshjälpmedel behövs för en förbättrad kommunikation och det är viktigt att göra patienten delaktig i sin vård. Smärta och obehag behöver generellt lindras mer och närstående är viktiga för intensivvårdspatienten. En bättre fysisk, psykosocial och relationell hälsa kan gynnas av mer positiva upplevelser från intensivvårdstiden. Fortsatt forskning inom omvårdnad anses vara viktigt och bör utvecklas om intensivvårdspatienter ska kunna få bättre upplevelser av att genomgå respiratorbehandling och vara utan eller med lättare sedering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)