Syns jag, finns jag- En litteraturstudie om sjuksköterskans attityd och bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem världen över och problemen förväntas öka. Sjuksköterskans attityd och bemötande spelar viktig roll för patientens välmående och kan även påverka fördröjning av diagnos och behandling. Syftet var är att belysa sjuksköterskans attityd och bemötande av personer med psykisk ohälsa inom somatiken. Metoden var en litteratur studie där åtta artiklar av kvalitativ och kvantitativ design användes som underlag. Artiklarna hittades i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet visade på blandade attityder hos sjuksköterskor gentemot psykisk ohälsa. De negativa attityderna visade sig framför allt genom svårigheter att kommunicera med patienten. Brist på kunskap och erfarenhet identifierades som en källa till negativa attityder medan yrkeserfarenhet och personlig erfarenhet visade på ökade positiva attityder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)