Svenska alkoholreklamregler och EG förenlighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Alkoholreklam är ett hett omdebatterat område. Det finns de som anser att all alkoholreklam skall vara förbjuden och de som önskar en mer liberal alkoholreklamregler. Sverige har, efter ett mål i EG-domstolen (Gourmet) varit tvungna att lätta upp sina regler då de ansågs bryta mot fri rörlighet av varor och tjänster. Marknadsdomstolen som gjorde proportionalitetsbedömningen ansåg att Sveriges annonseringsförbud var alltför långtgående och därför infördes en 15 volymprocentgräns för alkoholreklam. Denna gräns är dock diffust motiverad i förarbeten och propositioner. Detta arbete kommer att förklara hur Sveriges alkoholreklamlag har ändrats genom tiden och beskriva de nu gällande reglerna. Sedan följer en analys av EG-rätten på detta område för att se om de nu gälland reglerna i Sverige är förenliga med EG-rätten. En blick i andra länders regler samt en intervju med företaget Saturnus kommer att ge en bättre bild över hur Sveriges regler uppfattas. Till slut presenteras en analys av arbetet och en slutsats. Det är ett högst intressant område med mycket material och mycket åsikter från alla intressenter. Jag hoppas att du, läsaren, finner det lika intressant som jag gjorde när jag skrev det. Trevlig läsning!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)