Nyutexaminerade sjuksköterskorsupplevelser av sitt första arbetsår : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock ochför många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa kliniskkompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbetapatientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. Syfte : Attbeskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt första arbetsår. Metod : Idenna litteraturstudie med induktiv ansats har data analyserats med kvalitativinnehållsanalys med manifest ansats. Resultat: De nyutexaminerade sjuksköterskornaupplevde första tiden på sin arbetsplats som utmanande. Att anpassa sig till en nyarbetsmiljö och utvecklas i sin profession innebar en omställning som tog mycketenergi men var nödvändigt för att utvecklas i sitt yrke. Att ta på sig ett ansvar ocharbeta patientsäkert var en överväldigande känsla som de nyutexamineradesjuksköterskorna inte alltid var förberedda på, men som underlättades med rätt stöd frånhandledare samt mer erfarna sjuksköterskor. Att bli en i teamet innebar en känsla avbekräftelse på att ha lyckats som sjuksköterska. Studien ökar kunskapen om hur det kanupplevas att vara nyutexaminerad sjuksköterska på en arbetsplats, vilket kan utgöra ettstöd även för arbetsgivare vid anställning av en nyutexaminerad sjuksköterska och vilkaförväntningar de kan ställa som arbetsgivare. Vidare studier behövs för att se hurupplägget på de olika introduktionsprogrammen skulle kunna påverkaövergångsperioden för den nyutexaminerade sjuksköterskan, vilket inte framkommer iden här studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)