Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. Elitidrottsföreningar har idag även krav på sig från Svenska Fotbollsförbundet att upprätthålla en stabil ekonomi samtidigt som de försöker avancera i den sportsliga verksamheten. Trots det är de sportsliga målen de primära för en sådan verksamhet och ekonomiska mål tenderar att hamna i skymundan. Flera lag i Sverige har haft svårigheter att bibehålla en god ekonomi. Följaktligen, för att klara av de ekonomiska villkoren, behöver en elitidrottsförening planera och följa upp sin verksamhet. Elitidrottsföreningen Östers IF är ett lag som på senare år haft problem med att uppnå både sportsliga och ekonomiska mål. År 2016 upprättade de en verksamhetsplan med mål att nå Allsvenskan och en stabil ekonomi oavsett tabelläge år 2020. Öster använder såväl verksamhetsplanen som budget för att planera verksamhetens kommande år. Forskningsfrågan blir därmed hur de använder sina planerings- och uppföljningsverktyg för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Östers IF arbetar med planering och uppföljning. Vidare syfte är att undersöka ifall nuvarande planering och uppföljning har några svagheter. Metod: Denna uppsats är till övervägande del en kvalitativ forskningsstrategi. Vidare är forskningsdesignen en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetod för empiriskt material. Slutsats: Östers IF arbetar främst med planering inför säsongen, där budgeten är det främsta planeringsverktyget. Uppföljning sker främst månadsvis i Östers IFs månadsrapporter där främst intäkter och kostnader för månaden presenteras. Östers IF följer upp både finansiella mått och icke-finansiella mått. Den främsta mätningen är relaterad till budget och Svensk Elitfotbolls certifiering. De finansiella måtten som är relaterade till budget följs upp månadsvis och redovisas i månadsrapporten. Den främsta svagheten i Östers IFs planering och uppföljning är att verksamhetsplanen, därav målen, inte är kopplade till det dagliga arbetet med planering och uppföljning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)