Äldres upplevelse av dagliga aktiviteter efter fall : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Fallolyckor är vanligt förekommande bland äldre personer i Sverige. Trots detta saknas studier på de drabbades upplevelse efter ett fall. Syfte: Examensarbetets syfte var därför att beskriva hur äldre upplever sina dagliga aktiviteter efter fall. Metod: Metoden för examensarbetet var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Nio personer i södra Sverige mellan 71–94 år har deltagit. Materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet mynnade ut i tre kategorier, känslor som påverkar utförandet av aktiviteter, fysiska upplevelser som leder till begränsningar samt strategier för att hantera vardagen. Efter fall upplevde många trötthet, rädsla och oro. Även smärta och försämrad rörelseförmåga förekom bland deltagarna. Konsekvenserna efter fall upplevdes påverka och begränsa vardagliga aktiviteter. Slutsats: I resultatet framkom att de personliga erfarenheterna, känslorna och upplevelsen av fall hade minst lika stor påverkan på vardagen som den tillhörande fysiska skadan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)