Våld mot män : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. Syfte Studiens syfte var att A) Undersöka hur våldet som utförs av kvinnor mot män eller mellan män i samkönade relationer beskrivs i litteraturen. B) Hur den våldsutsatta mannens möte med vården ser ut och vilka konsekvenser våldet kan ge. Samt C) Undersöka var hjälpen finns för en  våldsutsatt man i Europa och USA. Metod Studien är en litteraturstudie där  artiklar söktes med hjälp databaserna PubMed, och SCOPUS. Sökord som användes var exempelvis: “Intimatepartner violence”; among men; Gay. 33 artiklar valdes men 19 föll bort på grund av att de inte matchade inklusionkriterierna. De 14 artiklar som återstod granskades med två kvalitetsgranskningsmallar för att bedöma artiklarnas kvalitet i studien. Beauchamps och Childress teori om vårdens fyra etiska principer har används som teoretisk referensram. Resultat  Våldet som män och kvinnor utsätts för skiljer sig inte åt. Bemötande av män som lider av intimt partnervåld (IPV) är viktigt för att få män att dela med sig av sin situation. Många män i samkönade relationer önskar att vårdpersonal ställde frågan om våld. Många söker inte hjälp på grund av misstro till myndigheterna eller på grund av rädslan för diskriminering. Slutsats Hälso- och sjukvården i Sverige är idag inte tillräckligt anpassad för att kunna hjälpa de män som lider av intimt partnervåld. Mer studier och framförallt mer utbildning för sjukvårdspersonal behövs idag för att de män som söker hjälp ska kunna få den, utan rädsla för diskriminering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)