Väderskydd till cylinder

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Johanna Fyhr; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport dokumenterar ett examensarbete på grundnivå som har utförts hosföretaget ASSA ABLOYOpening Solutions genom Mälardalens Högskola under VT 2019. Arbetets uppdrag var att hitta ett koncept som ökardriftsäkerheten på företagets runda cylinder. Problemet är att damm, smuts och vatten kommer in inyckelhålet på cylindern som bidrar till att cylindern går trögt eller slutar fungera.Ettav huvudkraven var att konceptet skulle kunna eftermonteras av kund. Projektets huvudsakliga beståndsdelar har varit informationsinsamling, konceptgenerering och konceptutveckling. Informationsinsamlingen har som syfte att skapa en förståelseförproblemet och för arbetets förutsättningar. En viktig grund för konceptutvecklingen har vart kravspecifikationen som fastställdes efter informationsinsamlingen. För att kvalitetssäkra koncepten har ett flertal produktutvecklingsverktyg använts, nära återkoppling med företaget har också underlättat arbetet. Koncepten utvärderades med hjälp av Pugh ́s matris samt tillsammans med företaget och därefter valdes ett koncept ut för vidareutveckling. Resultatet blev ett koncept som består av en cylinderkåpa som monteras på cylindern. Kåpan fungerar som ett väderskydd genom att den täcker nyckelhålet och därför minskar det att damm, smuts och vatten kommer in genom nyckelhålet.För att kunna stoppa i nyckeln i cylindern har en lucka monterats på kåpan som också kan rotera 360 grader.Slutkonceptet presenteras i form av ritningar, renderade bilder och prototyp. Teoretiskt uppfyller konceptet de flesta av kraven. Rekommendationer för fortsatt utveckling är bestämmande av material och därefter göra utförliga hållfasthetstester baserade på prototyp i verkligt material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)