Energieffektivisering av ett flerbostadshus inom miljonprogrammet : Energibesparande åtgärder för en halvering av energibehovet av Jakthornsgatan 88/98 i Karlstad

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

För att bidra till ett hållbart samhälle behöver människan göra åtgärder för att kunna tillfredsställa dagens och framtida generationers behov. En stor del av dagens energiomvandling bidrar till flera miljöeffekter som den globala uppvärmningen.

Miljonprogrammet var ett initiativ som regeringen beslutade under tidigt 60-tal för att få slut på bostadsbristen i Sverige. Miljonprogrammet innebar att en miljon bostäder skulle byggas under en 10 års period. För att hålla nere kostnaderna, arbetskraften samt hinna uppnå det önskade antalet bostäder i tid användes nya byggmetoder som serietillverkning, standardisering och elementbyggen. Byggnaderna består till större del av betong samt blev inte energieffektiva i förhållande till dagens standard. Att sänka Sveriges totala energibehov genom energieffektivisering av miljonprogramshus är ett bra initiativ eftersom de utgör en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd.

Jakthornsgatan 88/98 är ett flerbostadshus i området Kronoparken i Karlstad som är en del av miljonprogrammet. Målet är att med energieffektiva åtgärder främja de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna samt halvera den specifika energianvändningen som ligger på 198 kWh/m2'år enligt energideklaration.

Simulering av byggnaden utfördes i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy 2.1.1 och gav en specifik energianvändning på 180 kWh/m2'år. De åtgärder som tillämpats för huset är återvinning av ventilationsvärme efter justering av flöde med hjälp av installation av en frånluftsvärmepump, samt tilläggsisolering av vind, yttervägg och källarvägg. Genom att simulera dessa så lyckades den specifika energianvändningen sjunka till 91 kWh/m2'år. LCC-beräkningar visade att på en 15 års period skulle dessa åtgärder innebära en besparing med 0,7 till 3,52 miljoner kronor och en återbetalningstid på 7 till 11 år, dessa värden beror på inflation, ränta och energiprisökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)