Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. För att kommunikationen ska förbättras behöver ett gott samarbetei vårdteamet utvecklas. Genom användandet av Crew Resource Management (CRM), som ärett kommunikationsverktyg kan samarbete och kommunikation påverkas positivt.Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menade att kommunikation kan leda tillförbättrad omvårdnad och att sjuksköterskan på så vis kan utveckla en relation med patienten.När patienten ses som en självklar del i vårdteamet blir de också mer delaktig i sin vård.Syfte: Beskriva sjuksköterskans kommunikation vid användandet av CRM inomakutsjukvården. Metod: Datainsamling gjordes utifrån en induktiv forskningsansats via tvådatabaser och resulterade i tolv valda artiklar för analys efter kvalitetsgranskning. Enmanifest innehållsanalys utfördes vilket resulterade i tre teman och tillhörande subteman.Resultat: Teman som framkom var: “Att använda tydlig kommunikation vid användandet avCRM”, “Sjuksköterskans kommunikation i vårdteamet” och “Ökad säkerhet för patienten”. Iakutsjukvården finns det faktorer som påverkar kommunikationen positivt och negativt.Användandet av CRM kan motverka de negativa faktorerna och göra kommunikationen mervälfungerande. Samarbetet i ett vårdteam tillsammans med patienten ökar vid användandet avCRM. Utifrån användandet av CRM bör ledarrollen tilldelas sjuksköterskor om de besitterstörst kunskap och erfarenhet i vårdteamet. Tydlig kommunikation och sjuksköterskansökade arbetskompetens har positiva effekter på patientsäkerheten. Konklusion/Implikation:CRM förbättrar sjuksköterskans kommunikation och ökar patientsäkerheten. Synen påsjuksköterskans yrkesroll förbättras vilket gör att sjuksköterskor i större grad vågar göra en“speak-up” vid risk för patientfara. Utifrån resultatet fanns det implikationer att CRM bordeanvändas inom fler områden än akutsjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)