Lärares användning av, svårigheter och erfarenheter med lärplattformen SchoolSoft

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Cristobal Gonzalez-aller; [2015]

Nyckelord: SchoolSoft; lärplattform; LMS;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare på en grundskola anser att det innebär för deras undervisning att arbeta med lärplattformen SchoolSoft. En lärarenkät i en svensk grundskola har genomförts och det framkommer där att lärarna använde sig mer av administrativa än pedagogiska funktioner och att de såg både nackdelar och fördelar när de använde denna lärplattform. SchoolSoft tillgodosåg generellt lärarnas behov av administration och kommunikation, men lärarna såg också brister och förlorad funktionalitet i lärplattformen. SchoolSoft verkar satsa mer på administrativa än pedagogiska funktioner och de funktioner som har pedagogisk potential underutnyttjas av SchoolSoft. Resultatet pekar på att lärarnas attityder till att använda lärplattformen är mestadels positiva med SchoolSoft. Emellertid indikerar studien att genom en ökad kompetens inom SchoolSofts funktioner skulle lärarna kunna utnyttja lärplattformens pedagogiska mervärde ytterligare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)