Bra säg är guld: en studie om journalisters intervjuteknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Musik och medier

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att jämföra journalisters intervjuteknik med
avseende på om de utför intervjuer avsedda för press, radio eller tv.

Inom journalistiken är intervjun är den mest använda metoden för att skaffa
information. I teoriavsnittet går jag igenom vad som utmärker intervjun som
journalistisk arbetsmetod och redogör för vad som menas med god
intervjuteknik. Jag beskriver också vad som skiljer press-, radio- och
tv-intervjuer åt. Med teorin som grund har jag använt mig av en kvalitativ
forskningsansats och gjort intervjuer med sex yrkesverksamma journalister
inom press, radio och tv om deras syn på sin intervjuteknik. Jag har även
följt med och observerat dessa journalister när de har gjort en
nyhetsintervju. Utgående från intervjuerna och observationerna har jag gjort
en jämförande analys mellan de olika medierna.

Resultaten visar att journalisternas intervjuteknik är individuell men
samtidigt innehåller flera gemensamma drag. Etermediejournalisterna delar in
intervjun i två olika delar, förintervju och inspelad intervju. Resultaten
antyder att journalisterna i nyhetsintervjuer främst är ute efter korta,
konkreta och starka citat som berör människor. Tekniken för att få fram
dessa citat varierar. Resultaten visar också att tv-journalisterna
regisserar intervjupersonen mer än vad radiojournalisterna och de skrivande
journalisterna gör.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)