”JAG ÖNSKAR VI HADE NÅGOT MER INTRESSANT ATT GÖRA” En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för aktivitetsdeltagande hos personer med demens

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Weronica Ångström; [2019-09-27]

Nyckelord: Activity; environment; dementia; occupational therapy;

Sammanfattning: Bakgrund I enlighet med arbetsterapins grunder har alla människor rätt till aktivitetsdeltagande för att kunna uppleva hälsa och välmående. Att själv välja sina aktiviteter och när de ska utövas är ett av människans basala behov. Litteraturen beskriver ett kunskapsgap gällande personer med demens egen uppfattning om sina förutsättningar till aktivitetsdeltagande. På grund av svårigheter att tolka personernas vilja, tar vårdare ofta över uppgifter och utför dem åt personerna vilket gör dem inaktiva. Litteraturen saknar i dagsläget en samlad bild av hur förutsättningar för aktivitetsdeltagande ser ut. En förståelse för dessa förutsättningar skulle kunna bidra till ökat stöd för personer med demens, till en mer meningsfull vardag och fritid.Syfte Att undersöka hur den vetenskapliga litteraturen beskriver förutsättningar för aktivitetsdeltagande hos personer med demensMetod En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats där sökning av litteratur genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, AMED och Scopus. Åtta artiklar inkluderades och kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall samt McMasters critical review form, och analyserades genom tematisk innehållsanalys.Resultat Analysen genererade två huvudteman gällande förutsttningarna för aktivitetsdeltagande hos personer med demens: Engagemang och miljö.Konklusion Engagemang och miljö har visat sig fylla en viktig funktion för personer med demens och utgör förutsättningar till aktivitetsdeltagande. Personerna kan aktivera sig själva om miljön anpassas dock är de ofta beroende av interaktion med den sociala omgivningen. Anhöriga och personal behöver mer kunskap om hur man bemöter personer med demens på ett klientcentrerat sätt, utifrån individens egna erfarenheter och värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)