F – 3 lärares integrering av IKT

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vad som är avgörande för lärares integrering av digital teknik i undervisningen. Forskningsfrågorna är: vilka för och nackdelar lärare ser med integrering av digital teknik i undervisningen och hur lärare ställer sig till revideringen av läroplanen. Det är en kvalitativ forskningsstudie som har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats i en tematisk analys. Resultatet har sammanställt vilka för och nackdelar lärare ser med digitala verktyg samt hur lärarna kommer att påverkas av revideringen. Det som har framkommit av resultatet är att lärarnas egna attityder påverkar integreringen av digitala verktyg. Detta resultat leder till slutsatsen att det är viktigt att skolan har ett tydligt och gemensamt mål om hur lärarna ska arbeta med digital teknik. Lärarna anser dessutom att det behövs kompetensutveckling i hur digitala verktyg ska integreras i undervisningen för att det ska bli en ämnesdidaktisk vinning. Studien har även påvisats att lärarna finner det positivt med kontinuerlig automatisk feedback i språkundervisningen samt att det ger en motivation till eleverna. Lärarna anser också att det är viktigt att digitala verktyg finns tillgängligt för att de ska kunna arbeta mot målen i den reviderade läroplanen. De didaktiska konsekvenserna blir att undervisningen innehållande digital teknik blir väldigt varierande beroende på klassläraren samt vilken tillgång det finns till digitala verktyg. Regeringens vision om att det ska vara en likvärdig utbildning, blir svår att nå så länge faktorerna ovan påverkar till vilken digital undervisning eleverna får.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)