Miljöbedömning av två flerbostadshus : En jämförande studie mellan stomme av betong och stomme av KL-trä

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Antropogena utsläpp av klimatpåverkande gaser är enligt IPCC med 95 % sannolikhet anledningen till de klimatförändringar vi nu står inför. För att klimatförändringarna inte ska bli för omfattande finns det nu ett mål att försöka hålla den globala medeltemperaturökningen under 2 °C. Detta mål kräver bidrag ifrån flera sektorer och ett gemensamt ansvar för att lyckas, eftersom klimatpåverkan är ett globalt problem. Inom byggindustrin fanns tidigare en uppskattning att större delen av en byggnads miljöpåverkan uppkommer under driftskedet, till följd av energianvändning för uppvärmning.  Tack vare nya standarder på klimatskal för byggnader bidrar numera byggprocessen till den större miljöpåverkande delen i en byggnads livscykel. För att ytterligare minska byggsektorns miljöpåverkan behöver miljövänligare byggnadsmaterial användas. En byggmetod som på senare tid blivit intressant är konstruktion med korslimmat trä, så kallat KL-trä. KL-trä är ett byggmaterial av trä med god bärighet och styvhet, vilket gör att det lämpar sig som bärande och stabiliserande material i byggnader. Det vanligaste bärande och stabiliserande materialet i byggnader idag är betong, men KL-trä har visat sig vara ett konkurrerande alternativ. När miljöbedömningar genomförts över byggnaders livscykler har det visat sig att byggnader med en högre andel biobaserade material resulterar i lägre miljöpåverkan jämfört med byggnader med lägre andel biobaserat material. Syftet med arbetet är att undersöka skillnaden i miljöpåverkan och energianvändning mellan två flerbostadshus genom att göra en miljöbedömning. Flerbostadshusen kallas i studien för Klippan och Klippan-KL. Byggnaderna är likvärdiga utifrån funktion och användningsyta men konstruerade med betong respektive KL-trä som bärande och stabiliserande material. Miljöbedömningen redovisas i form av klimatpåverkan, försurnings- och övergödningspotential samt energianvändning.  Resultatet från miljöbedömningen visar skillnad i miljöpåverkan beroende på om man väljer byggnation med KL-trä eller betong. Miljöbedömningen visar också skillnad i energianvändning mellan de två flerbostadshusen, om deras klimatskal utformas enligt studien. Baserat på de undersökningar som gjordes i studien så är den samlade bedömningen att flerbostadshuset som undersöktes ska utformas med KL-trä och inte betong, för att minska på miljöpåverkan från byggprocessen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)