ATT VÅRDA PERSONER MED DEMENSSJUKDOM UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Vård av personer med demenssjukdom kan ske i olika vårdmiljöer. Som sjuksköterska kommer många möten med personer med demenssjukdom att ske, oavsett arbetsplats. Sjuksköterskor ska kunna ta självständiga beslut som främjar patientens hälsa och lindrar lidande. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom. Metod: Litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Utifrån analysen framkommer två teman som innehåller två respektive tre subteman vardera. De teman och subteman som framkommer är följande: 1) Utmaningar inom professionen med subteman Att sakna förmåga och Att inte räcka till, 2) Att utföra personcentrerad vård med subteman Att se patienten som en egen individ, Att vara säker i vårdandet och Att skapa en relation med patienten. Slutsats: Grundutbildningen för sjuksköterskor innefattar otillräcklig kunskap för att på ett patientsäkert sätt kunna vårda patienter med demenssjukdom. Kontinuitet i vården bidrar till en mer individanpassad vård där patientens behov och problem blir sedda, vilket innebär att åtgärder kan vidtas i ett tidigare skede. Det innebär också att sjuksköterskorna kan vara mer säkra i utförandet av vården och på ett enklare sätt kunna följa patientens hälsoprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)