Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Den äldre standarden IAS 17 har kritiserats eftersom att leasetagare har kunnat klassificera sina leasingavtal antingen som operationella eller finansiella. Det resulterade i bristande jämförbarhet med anledning av att användare av finansiella rapporter kunde misstolka den finansiella informationen. Främst på grund av att klassificering av operationella leasingavtal tillät leasetagare att redovisa leasingavtalen utanför balansräkningen. Vidare ledde detta till att en ny standard implementerades gällande leasingavtal som kallas för IFRS 16, där alla leasingavtal skall redovisas som “right-of-use assets” i balansräkningen från 1 januari 2019. Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att identifiera hur implementeringen av IFRS 16 har påverkat nyckeltalen hos branscher i relation till hur leasingintensiva de är. Avgränsning: De företag som ligger till grund för undersökning i studien omfattas av samtliga noterade europeiska bolag mellan räkenskapsår 2018 och 2019. Studien avgränsar sig till att undersöka nyckeltalen soliditet, skuldsättningsgrad, EBITDA-marginal, ROE och ROA. Metod: Inom studien upprättas en kvantitativ ansats. S&P Capital IQ ligger till grund för studiens datainsamling, där urvalet består av samtliga noterade företag från Europa som analyseras med hjälp av Wilcoxon signed rank test, t-test och en regressionsanalys för att påvisa ett samband mellan förändringarna i nyckeltalen och implementeringen av IFRS 16. Resultat och slutsats: Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband hos förändringarna mellan räkenskapsåren i soliditet, skuldsättningsgrad samt ROA för “hög lease” branscher, men inte på resterande nyckeltal. Dock fann inte studien att implementeringen av IFRS 16 bidragit till dessa förändringar. Förslag till framtida forskning: Undersöka om leasing har minskat i utsträckning till följd av implementeringen av IFRS 16 eftersom det inte existerar samma bokföringsmässiga fördelar med leasing jämfört med andra tillgångar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)