SJUKSKÖTERSKANS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN TIDIG IDENTIFIERING AV PATIENTER DRABBADE AV SEPSIS PÅ AKUTMOTTAGNINGEN

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Det är vanligt förekommande inom vården att patienter drabbas av sepsis. Ett centralt problem är att patienternas ohälsa identifieras sent i vårdkedjan vilket leder till ett ökat lidande. Sepsis börjar i regel med en lokal infektion som leder till att kroppen reagerar med ett systemiskt inflammationssvar, det i sin tur leder till ett livshotande tillstånd med organdysfunktion. Forskning visar att tidig identifiering av sepsis ökar överlevnaden och minskar lidande för patienten. Trots den höga incidensen av sepsis, finns det fortfarande stora kunskapsluckor hos sjuksköterskor. En djupare kunskap skulle leda till att fler fall identifieras och att fler får livsviktig medicinsk behandling i tid. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av patienter som drabbats av sepsis och inkommer till akutmottagningen. Metod: En strukturerad litteraturöversikt gjordes för att beskriva syftet utifrån det rådande forskningsläget. Resultatet grundades på åtta kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar från de omvårdnadsfokuserade databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Huvudresultatet bildade tre teman; procedurer och tillvägagångssätt på akutmottagningen, betydelsen av kunskap och att arbeta i team. Samt nio subteman; Snabbspår vid misstanke, tidsramen i bedömningen, tillämpning av bedömningsinstrument, hög arbetsbelastning, sjuksköterskans kunskap, yrkeserfarenhetens betydelse, utbildningens betydelse, teamet som en tillgång och bristande kommunikation inom teamet. Resultatet visade att sjuksköterskans kunskap kring sepsis är begränsad. Det framkom att utbildning kring symtom och tecken på sepsis samt ett välfungerande teamarbete är effektivt för att främja den tidiga identifieringen av sepsis. Slutsatser: Genom att erbjuda utbildning kring symtom och tecken vid sepsis samt att konsekvent arbeta för ett fungerande teamarbete kan akutmottagningen som organisation erbjuda sjuksköterskan goda förutsättningarna för en tidig identifiering av sepsis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)