#JÄVLAPEDDO : En kvalitativ innehållsanalys av hur Dumpens och 2forty2 presenterar sig själva och sina syften på hemsida respektive Instagram-konto

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Dumpen och 2forty2 är grupper som ägnar sig åt att bedriva en digital pedofiljakt och att exponera förövare på sina digitala plattformar. Syftet med denna studie var att undersöka hur Dumpen och 2forty2 på sina hemsidor och Instagram-konton dels presenterar sig själva, dels på vilka grunder man berättigar sitt agerande. Genom en kvalitativ innehållsanalys av datamaterial från Dumpens hemsida och 2forty2´s Instagram-konto har syftet undersökts. Fynden från innehållsanalysen har sedan presenterats och jämförts med tidigare forskning och för studien aktuella kriminologiska teorier. I resultaten går att urskönja hur grupperna uppkommit utifrån en misstro till rättsväsendet, omvärldens uppmärksamhet och egna upplevelser av sexuella övergrepp. Avslutningsvis presenteras en bild kring hur grupperna verkar, presenterar sig och bakomliggande orsaker, samt förslag på framtida forskning kring dessa typer av grupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)