Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Sammanfattning: Skogens roll blir allt viktigare för samhället i takt med att vi ställer om till en bioekonomi och för att säkra den framtida skogsråvaran som kommer behövas är det viktigt att uppnå en godkänd föryngring. Under senare år har andelen godkända föryngringar ökat, mycket tack vare effektivare föryngringsåtgärder bland annat högre utnyttjande av markberedning och plantering. Däremot underkänns fortfarande 20 procent av de naturliga föryngringarna, 11 procent av sådden och 7 procent av planteringarna hos enskilda markägare, vilket visar stor förbättringspotential. Före denna studie tog vid var det okänt vilka de största faktorerna var som påverkar privata skogsägare i deras beslut under föryngringsfasen och om insikt kring dessa kan öka möjligheten till att höja andelen godkända föryngringar. Syftet med kanditatarbetet var att undersöka orsakerna till val av föryngringsåtgärder hos privata skogsägare i Mellansverige. En enkätundersökning och intervjustudie kombinerades. Enkätundersökningen avgränsades till privata skogsägare i Mellansverige och urval gjordes i två grupper, Mellanskogsanslutna och slumpmässigt utvalda skogsägare ur Skogsstyrelsens totala register. Intervjustudien avgränsades till skogliga rådgivare från Mellanskogs verksamhetsområde. Totalt deltog sex rådgivare från Dalarna, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västmanland, och Örebro län. Svarsfrekvensen på enkäterna var låg vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser. Studiens resultat visade att tidigare erfarenhet och god kvalitet var de främsta faktorerna som påverkade skogsägarna vid val av föryngringsåtgärd. Stora skogsägare var i studien mer villiga att markbereda än små. De vanligaste skälen till att inte markbereda var att marken ansågs olämplig och att beståndet var för litet. Intresset för sådd var generellt lågt från skogsägarna men en liten tendens till ökat intresse verkade finnas i Värmland och Örebro län. Det viktigaste som framkom från intervjustudien var att samtliga rådgivare ansåg att en utebliven markberedning var det främsta skälet till en icke godkänd föryngring. Det är vanligast att skogsägarna väljer bort markberedning vid naturlig föryngring, samtidigt som denna metod har högst andel underkända föryngringar. Frågan som kvarstår är om ett ökat utnyttjande av markberedning här skulle leda till en högre andel godkända föryngringar. För att höja såddandelen föreslogs mer kunskapsspridning och information till skogsägarna, samt att försöka få fler entreprenörer att vilja satsa på såddutrustning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)