I Raymond Carvers fotspår? : En studie av fyra novelldebutanter under 1990-talets novellboom.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Författare: Sofia Sunnerlöf; [2007]

Nyckelord: Raymond Carver;

Sammanfattning:

Den här uppsatsen syftar till att göra en kartläggning av den svenska novellgenren för att konkretisera den så kallade novellboomen som uppstod under 1990-talets mitt och dess anledningar. Vidare undersöks den amerikanske författaren Raymond Carvers betydelse för novellboomen, för att konkretisera och utreda om det finns någon substans i påståendet om hans påverkan på den svenska novellistiken, eller om det istället handlar om en kritikerbaserad genretillskrivning. Detta resonemang förs utifrån de berörda författarna, vissa litteraturkritiker och några bokförlags ståndpunkter i frågan. För att kunna se om hypotesen stämmer eller inte har en modell eller ett mönster med de mest generella dragen för Raymond Carvers novellistik sammanställts. Dessa generella mönster har sedan jämförts med fyra novellister som debuterade under ovan nämnda period, för att se vilka likheter dessa texter och novellister uppvisar med Carvers karakteristiska drag. Efter det mönster för ”Carverprosan” som framkommit, kan man klart och tydligt se att flera av de uppställda kriterierna motsvarar verkligheten. Dock kan man diskutera vidare om dessa drag är utmärkande för just Raymond Carver, eller om man istället borde diskutera arvet från den amerikanska novellistiken eller en Altmansk påverkan utifrån filmen Short Cuts, låter jag dock förbli obesvarad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)