Har psykodynamisk psykoterapi någon plats i psykosvården idag? : Riktlinjer och evidens för behandling av psykos/schizofreni

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Sammanfattning:

Bakgrund

Innan neuroleptikans tid behandlades patienter med psykos/schizofreni med en anpassad form av

psykoanalys, som senare modifierades till psykodynamisk psykoterapi (PDT). Efter neuroleptikans

inträde har den psykodynamiska psykoterapin funnits kvar som behandling men fått mindre fokus.

På senare tid har man börjat använda KBT vid schizofreni och behandlingen är idag

evidensbaserad. Forskningen av effekten av PDT har släpat efter och Socialstyrelsens riktlinjer är

tydliga med att PDT endast ska erbjudas till patienter med schizofreni i undantagsfall.

Syfte

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka evidens det finns, för eller emot PDT vid

psykos/schizofreni. Därutöver, att granska och analysera evidensen bakom riktlinjerna som

Socialstyrelsen ger angående PDT vid schizofreni.

Metod

För att kunna besvara frågeställningarna gjordes en systematisk litteraturgenomgång och en

granskning av rådande riktlinjer för psykologisk behandling av schizofreni.

Resultat

Resultaten visar att det finns aktuella studier som talar för att PDT har effekt vid psykostillstånd, att

det finns nya modifierade former av PDT som visat lovande resultat och att Socialstyrelsens

riktlinjer angående PDT vid schizofreni baseras på en enda studie med tveksam kvalitet. Vidare

finns det studier som talar för ett integrerat synsätt, där man anpassar behandlingen och väljer

behandlingsform efter varje enskild patients behov.

Konklusion

Det finns evidens för att PDT har positiv effekt vid psykos/schizofreni. Man kan ifrågasätta om

Socialstyrelsens arbetssätt vid arbetet att ta fram riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

har varit evidensbaserat. Ny forskning stöder tankar om ett mer integrerat synsätt på behandling av

psykos/schizofreni där frågan om vilken terapiform som har bäst effekt blir irrelevant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)