Förberedelse för insats - slut vid rotation? : En analys av utbildningsstödet före och under internationell insats

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Erfarenheter i Försvarsmakten påvisar att glapp föreligger, mellan vad som skulle kunna definieras som Försvarsmaktens koncept för att säkerställa internationellt insatta förbands stridsvärde avseende kunskaper och färdigheter och stödet förbanden själva upplever sig behöva, inför och under genomförande av internationell insats.   Studien utgår från forskning och teoribildningar om lärande och minne, beskriver och analyserar utifrån dessa Försvarsmaktens ”koncept” för att säkerställa soldaters kompetens under tiden de genomför internationell tjänst. Den jämför Försvarsmaktens agerande med Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn och ett, med stöd av teoribildningarna, konstruerat idealkoncept.    Studien påvisar att Försvarsmakten inte ger förband som tjänstgör utomlands tillräckliga förutsättningar för att kunna vidmakthålla uppövad förmåga. Det framgår att man med relativt små medel kan förbättra möjligheterna att vidmakthålla kunskaper och färdigheter i insatsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)