Psykisk ohälsa i samband med cancerdiagnos

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en omtalad sjukdom som ofta förknippas med döden. Sjukdomen är enpåfrestande sjukdom som kan förändra människan både fysiskt och psykiskt. Cancerpatienterupplever oftast ett starkt lidande tillsammans med sjukdomen inför och efter de olikabehandlingarna mot cancern. Syftet med denna studie var att beskriva cancerpatientersupplevelse av psykisk ohälsa i samband med cancerdiagnos. Metod: En struktureradlitteratursökning tillämpades på olika vårdinriktade databaser där (n = 12) vetenskapligaartiklar med kvalitativ studieinriktning valdes ut. Resultat: Fem huvudteman somsammankopplade studierna identifierades: (1)Att hantera sjukdomen och cancerbeskedet, (2)ångestrelaterade upplevelser, (3) rädsla för döden, (4) social stöttning och (5) vårdpersonalenshantering av patienten. Samtliga patienter beskrev behovet av vårdpersonalens stöd ochidentifiering av individuella behov efter cancerbesked Slutsats: Patienternas upplevelser visartydligt på att psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos patienter som fått en cancerdiagnosoch att vårdpersonalen oftast inte märker av dess symtom. Mer forskning och utbildning krävsför att kunna ge goda förutsättningar för vårdpersonal att besitta den kunskap som krävs föratt identifiera och hantera denna patientgrupp i ett tidigt skede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)